คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์เป็นอย่างมาก  ทั้งช่วยอำนวยความสะดวกสบายและช่วยให้ชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  จึงถือได้ว่าคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญและมีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง
p002         คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการคำนวณ การเก็บข้อมูล การตัดสินใจ และอื่นๆ ซึ่งการเรียรู้ขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์จะช่วยทำให้เราสามารถเลือกใช้คอมพิวเตอร์ได้ตรงความต้องการ