คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์เป็นอย่างมาก  ทั้งช่วยอำนวยความสะดวกสบายและช่วยให้ชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  จึงถือได้ว่าคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญและมีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง